SHIPPING & RETURNS

English

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

     บริษัทฯ จัดส่งสินค้า โดยใช้บริการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในรูปแบบ "พัสดุลงทะเบียน" และ “พัสดุลงทะเบียนด่วนพิเศษ” (EMS) 

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

     ทางบริษัทฯ จะส่งสินค้า หลังได้รับการยืนยันการชำระเงินผ่านทางระบบแจ้งโอนเงินจากลูกค้า ภายใน 3-7 วันทำการ

 • สินค้าอยู่ระหว่างทางการจัดส่ง ลูกค้าสามารถเช็คสถานะการจัดส่งได้ที http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx

 • กรณีไม่มีผู้รับสินค้า สินค้าจะถูกส่งกลับมาที่ บริษัทฯ หากต้องการให้จัดส่งคืนทางไปรษณีย์ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้าอีกครั้ง

การเปลี่ยนคืนสินค้า
     ทางบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียด ชนิด ขนาด สี ของสินค้าอย่างชัดเจนในเว็บไซต์ บริษัทจะตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดก่อนการจัดส่งทุกครั้ง เมื่อลูกค้าทำการสั่งสินค้า ชำระค่าสินค้าแล้ว บริษัทฯ ถือว่าสินค้าเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้า หากท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีว่าถูกต้องตามรายการสั่งซื้อหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง และต้องการเปลี่ยนสินค้าลูกค้าต้องติดต่อกลับทางบริษัทฯ โดยตรง ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-2945-8092, 029458093 หรือสายด่วน 0817344348 ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (ดูจากวันที่ตราประทับของไปรษณีย์) ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้า หากท่านติดต่อเราล่าช้าเกินกว่าวันที่กำหนด 

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับเปลี่ยนสินค้าได้ใน 3 กรณี ดังนี้

 1. บริษัทส่งสินค้าผิดจากที่ลูกค้าสั่ง โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าส่งคืนและค่าส่งใหม่ 

 2. เปลี่ยนขนาดของสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าเปลี่ยนขนาดขึ้นลงได้จากเดิม 1 ขนาดเท่านั้น แต่ไม่สามารถเปลี่ยนสี หรือเปลี่ยนรุ่นได้ ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งคืนและค่าส่งใหม่ 

 3. คืนสินค้าเนื่องจากสินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน ไม่มีในคลัง หรือไม่มีการผลิตเพิ่มแล้ว บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้า และคืนเงินให้กับลูกค้าหลังจากที่ได้รับสินค้าคืนในสภาพเดิม ภายใน 15 วันทำการ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 • ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า เว้นเสียแต่เป็นการส่งสินค้าผิดของทางบริษัทฯ

 • ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า (ดูจากวันที่ตราประทับ ของไปรษณีย์) 

 • ไม่รับเปลี่ยนคืนหากลูกค้าส่งคืนสินค้าล่าช้ากว่า 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับคำยืนยันการรับคืนจากบริษัทฯ

 • ไม่รับเปลี่ยนคืน หากลูกค้าส่งคืนสินค้ามายังบริษัทฯ โดยไม่มีคำยืนยันการรับคืนจากทางบริษัทฯ

 • ไม่รับเปลี่ยนคืน หากสินค้าเคยถูกใช้หรือสวมใส่ 

 • ไม่รับเปลี่ยนคืน หากสินค้าไม่ได้อยู่ในสภาพเดิม (ป้ายสติ๊กเกอร์ราคา ป้ายห้อย ได้ถูกแกะ หรือตัดออก)

 • ไม่รับเปลี่ยนคืน หากสินค้าถูกปรับแต่ง หรือทำความสะอาดโดยลูกค้า 

 • ไม่รับเปลี่ยนคืน หากสินค้าถูกทำให้มีตำหนิ หรือชำรุดโดยลูกค้า 

 • ไม่รับเปลี่ยนคืน หากรูปทรงของสินค้าเปลี่ยนแปลงไปโดยมีสาเหตุมาจากการลองสวมใส่